Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI  DANYCH OSOBOWYCH

 

W GO4DANCE BARTŁOMIEJ SZYMCZYK

 

  1. Celem Polityki prywatności danych osobowych w firmie GO4DANCE Bartłomiej Szymczyk jest określenie zasad przetwarzania, ochrony i udostępniania danych osobowych, gromadzonych i przetwarzanych przez firmę GO4DANCE Bartłomiej Szymczyk.
  2. Polityka prywatności danych osobowych w GO4DANCE Bartłomiej Szymczyk obowiązuje wszystkie osoby realizujące jakiekolwiek zadania w firmie lub na jej zlecenie.
  3. Polityka prywatności danych osobowych została opracowana w oparciu o ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Administrator danych osobowych

 

§1

Administratorem danych osobowych jest Bartłomiej Szymczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GO4DANCE Bartłomiej Szymczyk, ul. Warszawska 161/16, 25-547 Kielce.  

§2

Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

5. Dane Osobowe

§1

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

§2

Rodzaj danych, w tym danych dziecka przetwarzanych przez GO4DANCE Bartłomiej Szymczyk w celu udziału w kursach, zajęciach, turniejach, eventach tanecznych:

1) imię i nazwisko

2) data urodzenia

3) nr telefonu i/lub adres e-mail

4) PESEL

5) adres zamieszkania

 

§3

Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednak ze względu na obowiązek prowadzenia dokumentacji zgodnie z przepisami prawa niepodanie danych osobowych może skutkować odmową realizacji usługi, niemożnością zawarcia umowy lub wystawienia faktury. Niepodanie adresu e-mail nie będzie skutkowało odmową realizacji usługi.

 

6. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych.

 

§1

GO4DANCE Bartłomiej Szymczyk przetwarza dane osobowe w celu:

– umieszczenia danych w rejestrze kursantów lub zawodników GO4DANCE,

– kontaktu z rodzicem dziecka lub kursantem,

– przekazywania drogą elektroniczną (mailową) lub pocztową informacji związanych
z działalnością szkoły (zajęcia taneczne, warsztaty, turnieje, obozy, działania marketingowe),

– publikacji wizerunku dziecka i/lub jego rodzica (zdjęcia, filmy) na stronie internetowej GO4DANCE (www.go4dance.pl) , oraz  portalach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram) w związku z prowadzoną działalnością GO4DANCE (relacja z turniejów, warsztatów, wydarzeń tanecznych),

– wykonania umowy,

– podjęcia działań przed zawarciem umowy,

– rozliczenia za udział w zajęciach (wystawienia faktury),

– udziału w konkursach, zawodach, pokazach lub turniejach tanecznych,

– ochrony żywotnych interesów uczestnika lub innej osoby fizycznej (np. powiadomienia odpowiednich służb w przypadku nagłej utraty przytomności podczas zajęć),

– informowania drogą telefoniczną o zmianie terminu zajęć.

 

§2

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio, podczas zapisów na zajęcia drogą telefoniczną, e-mailową lub w siedzibie szkoły.

 

§3

Dane osobowe pozyskane przez GO4DANCE Bartłomiej Szymczyk, ze względu na konieczność prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

– biurom rachunkowym,

– podmiotom odpowiedzialnym za organizację konkursów i turniejów tanecznych.

– firmom ubezpieczeniowym w celu ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej lub następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

§4

GO4DANCE Bartłomiej Szymczyk nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego. W przypadku wystąpienia takiej konieczności, każda osoba, której dane dotyczą, zostanie o tym fakcie poinformowana przed przekazaniem danych. Dane mogą zostać przekazane do państwa trzeciego wyłącznie wyrażeniu przez daną osobę dobrowolnej zgody na przekazanie danych.

 

§5

Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich lub swojego dziecka przez GO4DANCE Bartłomiej Szymczyk ma prawo do wglądu do danych, do ich poprawiania, żądania sprostowania nieprawidłowych danych, do wycofania zgody na ich przetwarzanie, do żądania usunięcia tych danych, do żądania ograniczenia przetwarzania tych danych, do wyrażenia sprzeciwu wobec przenoszenia tych danych. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie informacji na adres mailowy Administratora podany na stronie internetowej lub złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie szkoły.

§6

Dane osobowe będą przetwarzane dopóki jest to konieczne w celach, w jakich zostały zgromadzone lub zgodnie z ograniczeniami czasowymi określonymi przez prawo, chyba że dalsze przechowywanie jest niezbędne w związku z obowiązkiem prawnym lub w celu ustanowienia, wykonania bądź obrony roszczeń prawnych.

 

§7

Dane osobowe powierzone GO4DANCE Bartłomiej Szymczyk są profilowane jedynie na potrzeby marketingu bezpośredniego, tj. informowania kursantów i zawodników o kursach, turniejach i wydarzeniach tanecznych.  Nie korzystamy z zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne lub w podobny istotny sposób na wypływającej na osobę, której dane dotyczą.

 

7. Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są niewielkimi plikami tekstowymi, które są wykorzystywane przez strony internetowe i zapisywane w pamięci urządzenia (np. komputera lub telefonu), przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

Standardowo pliki cookies są wykorzystywane do:

  • sposobu prezentacji treści (wczytywanie preferowanego stylu CSS)
  • wykorzystywania wtyczek zewnętrznych usług, np. serwisów społecznościowych (Facebook, Google+) oraz wyświetlanych multimediów.

Administratorami zewnętrznych cookies są administratorzy generujących je serwisów zewnętrznych.

 

Podczas przeglądania strony internetowej www.go4dance.pl mogą Państwo zablokować lub usunąć pliki cookies wykorzystując do tego ustawienia Państwa przeglądarki. W zależności od tego z jakiego urządzenia Państwo korzystają, metody konfiguracji plików cookie mogą się różnić i z reguły będą opisane w menu pomocy (lub instrukcji do obsługi urządzenia).

Pliki cookies używane w ramach strony internetowej www.go4dance.pl nie są używane do przechowywania danych osobowych.

 

8. Bezpieczeństwo

GO4DANCE Bartłomiej Szymczyk stosuje odpowiednie organizacyjne, techniczne i administracyjne środki w celu zachowania dokładności i aktualności powierzonych danych osobowych oraz w celu ochrony tych danych osobowych przed nieautoryzowanym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem bądź przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem danych.  

 

9. Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki prywatności oraz spraw, dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych u Administratora, należy kontaktować się z Administratorem za pomocą skrzynki poczty elektronicznej go4dance@interia.pl.